Nurturing life through the body, heart, and spirit with the wisdom of Chinese medicine

Modern Pinyin Cross-Reference List

Cross-Reference List of Modern Pinyin Medicinal Names

1.1 Shi Chang Pu

1.6 Shu/Sheng Di Huang

1.7 Bai Zhu

1.18 Shan Yao

1.22 Long Dan Cao

1.26 Shu Yang Quan

1.28 Tian Ma

1.32 – 1.37 Ling Zhi varieties

1.42 Luo Shi Teng

1.43 Bai Ji Li    

1.54 Pei Lan

1.61 Deng Xin Cao

1.64 Rou Gui

1.66 Song Xiang

1.68 Di Gu Pi

1.69 Bai Zi Ren

1.71 Yu Bai Pi

1.72 Suan Zao Ren

1.73 Man Jing Zi

1.74 Xin Yi Hua

1.77 Nu Zhen Zi

1.78 Rui Ren Zi

1.82 Fu Pen Zi

1.83 Lian Zi (seed only)

1.84 Qian Shi

1.86 Xian Cai

1.87 Dong Gua Zi

1.89 Hei Zhi Ma

1.90 Zhu Sha

1.93 Zhong Ru Shi

1.94 Ming Fan

1.96 Mang Xiao

1.113 Lu Jiao Jiao

1.117 Feng Mi

1.119 Feng La

2.2 Cang Er Zi

2.6 Chuan Xiong

2.17 Chuan Bei Mu

2.22 Bai Mao Gen

2.25 Qian Cao Gen

2.26 Bai Xian Pi

2.34 Lu Xian Cao

2.41 Mu Dan Pi

2.54 Tian Xian Zi

2.60 Xuan Cao Gen

2.62 Dan Zhu Ye

2.63 Huang Bai

2.65 Sang Bai Pi

2.75 Long Yan Rou

2.77 Sang Ji Sheng

2.80 He Huan Pi

2.84 Liang Mian Zhen

2.87 Wu Mei

2.96 Liu Huang

2.104 Xue Yu

2.112 Ye Ming Sha

2.116 Hai Piao Xiao

2.117 Ge Qiao

2.119 Jiang Can

2.120 Sang Piao Xiao

3.8 Ting Li Zi

3.9 Qing Hao

3.15 Chang Shan

3.22 Jing Da Ji

3.31 Yang Ti Gen

3.39 Xu Chang Qing

3.41 Da Ye Jin Hua Cao

3.43 Chong Lou

3.48 Bai Jiang Cao

3.53 Hua Jiao

3.55 Chuan Lian Zi

3.65 Tao Ren

3.66 Xing Ren

3.67 Jing Jie

3.68 Pu Gua

3.71 Dan Fan

3.80 Dai Zhe Shi

3.92 Gui Ban

3.96 Chan Tui

3.105 Di Long

3.123 Zi Bei Chi

3.124 Fei Zi